יעוץ ראשוני
ללא התחייבות

הרשם כאן ונחזור
אליך בהקדם. 
תפקידו של ממונה הבטיחות:
מתפקידו של ממונה הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בעניני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון
בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ולקדם את התודעה בנושאי בטיחות וגיהות.

פירוט תפקידו של ממונה הבטיחות בארגון :

1. לאתר מפגעי בטיחות ולהודיע עליהם למעביד.

2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים בארגון.

3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים בארגון, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד- 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.

5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד-  1984.

6. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו בארגון.

7. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד
על כל מקרה של הפרתן.

8. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

9. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.

10. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

11. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.

12. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.

13. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות הארגונית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.

14. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.

15. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

16. לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים בארגון.

17. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח בארגון, אם יידרש לכך.
לקבלת הצעת מחיר לשירותי ממונה בטיחות , צרו עימנו קשר בטל' : 03-9200-200
או בטופס צור קשר המצורף כאן
 
קו פיננסי יחיאל מאור בע"מ | אימבר 7 , פ"ת.  טל': 03-9200200 , פקס' : 03-9223223