יעוץ ראשוני
ללא התחייבות

הרשם כאן ונחזור
אליך בהקדם. 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996: רקע

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 , מחייב ארגונים במשק הישראלי למנות "ממונה על הבטיחות".  ניתן למנות יועץ חיצוני בעל השכלה של מהנדס טכנאי או הנדסאי, שרכש נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו.

חברת קו פיננסי בע"מ מבצעת בארגונים חברות ומפעלים שרותי ממונה בטיחות חיצוני על פי תקנות הבטיחות בעבודה.

אצל לקוחותינו נמדדה ירידה תלולה במספר נפגעי עבודה בתקופה מקבילה של לפני תחילת עבודתינו. רמת הבטיחות עלתה ללא היכר, מודעות העובדים ורצון משותף למנוע תאונות השתפרה.

אנו מטפלים בנושא הבטיחות בהתאם לפקודת הבטיחות
נשמח לשרת גם אתכם.
_________________________________________________________

מי מחויב למנות ממונה על הבטיחות :
1. מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, אשר מועסקים בו 50 עובדים לפחות.

2. בתי חולים , מוסדות רפואיים , מוסדות להשכלה גבוהה , מכללות , מוסדות מחקר , בתי מלון , בתי מסחר , נמלי תעופה , חברות תעופה , רשויות מקומיות , תאגידים להתישבות שיתופית ושמועסקים בהם 50 עובדים לפחות.

3. מבצע בניה המעסיק בעצמו או באמצעות קבלני משנה 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית.

4. מעסיק המעסיק בחקלאות 50 עובדים לפחות בו זמנית.

5. מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח אזורי, שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן.
 
קו פיננסי יחיאל מאור בע"מ | אימבר 7 , פ"ת.  טל': 03-9200200 , פקס' : 03-9223223